Эхлэх / Хэрхэн ажиллах вэ

Ажил явуулах процесс

Хэрхэн ажиллах вэ?

01

Ажил захиалах

Та хийлгэхийг хүссэн ажлаа захиална. Үүний дараа таны захиалсан ажил нь уг ажлыг гүйцэтгэх сонирхолтой хэрэглэгчдийн саналыг хүлээн авах боломжтой болно.

02

Гүйцэтгэгч сонгох

Гүйцэтгэх санал өгсөн хэрэглэгчдээс аль нэгийг сонгож тохиролцсоноор ажлыг эхлүүлнэ. Ажил эхлэхийн өмнө дундын дансанд мөнгө байршуулах шаардлагатай.

03

Төлбөр

Ажил амжилттай гүйцэтгэгдэж дууссаны дараа дундын данс дахь мөнгө уг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн хэрэглэгчийн данс руу шилжинэ.

01

Ажил хайх

Та өөрийн хийх боломжтой ажлыг олж, уг ажлыг гүйцэтгэх санал өгнө. Хэрэв та болон уг ажлыг захиалагчийн хооронд санал тохиролцож ажил эхлэсэн тохиолдолд та гүйцэтгэгч болно.

02

Гүйцэтгэх

Та тухайн ажилд өгөгдсөн даалгаваруудыг тухай бүрт нь хийж гүйцэтгэнэ. Ажлын гүйцэтгэл болон даалгавар тус бүрийн гүйцэтгэлийг захиалагч эсвэл хөндлөнгийн хянагч шалгана.

03

Төлбөр

Та ажил болон ажилд тусгагдсан даалгаваруудыг бүрэн гүйцэтгэж дууссаны дараа дундын данс дахь мөнгө таны данс руу шилжиж орно.